Svetlotechnika a svetlotechnický posudok

| 25/01/2013

Denné osvetlenie je dôležité z hľadiska príjemného a hlavne zdravého života. Preto je potrebné, aby v miestach, kde ľudia trávia veľkú časť svojich životov, bolo denného svetla dostatok. Jedná sa o obytné domy, priemyselné budovy, školy, nemocnice a iné. Denné osvetlenie je tu hodnotené z hľadiska ako zdravotného tak aj energetického. Denné svetlo  sa tak využíva ako obnoviteľný zdroj energie a šetrí sa tak energiu umelo vyrobenú.

 Svetlotechnické posúdenie  miestností preukazuje či sú tieto miestnosti vhodné z hľadiska svetlo techniky na trvalý pobyt ľudí. Posudok musí potvrdiť či posudzovaný objekt alebo miestnosť bude mať dostatočné a vyhovujúce množstvo prirodzeného denného svetla. Právo na denné svetlo ovplyvňuje celkový návrh zástavby, jednotlivých budov a miestností z hľadiska ich usporiadania , geometrie , orientácie k svetovým stranám a parametrov osvetľovacích otvorov.

svetlotechnika

 

Insolácia

 

Z pohľadu preslnenia je hodnotiacim kritériom čas preslnenia posudzovanej miestnosti. Slnečné žiarenie musí dopadať na kritický bod v rovine vnútorného zasklenia okna vo výške 0,3m nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru (širokého aspoň 0,9 m), ale najmenej 1,2m nad úrovňou podlahy obytnej miestnosti. Čas preslnenia bytu je vyhovujúci vtedy, ak je od 1. marca do 13. októbra preslnená aspoň 1,5 hodinu denne najmenej tretina súčtu plôch všetkých jeho obytných miestností aspoň pre jednu z obytných miestností, pri výške slnka nad horizontom min. 5°, ( pri rešpektovaní podmienok ďalších článkov STN 73 4301, najmä  ). Pre potreby hodnotenia sa uvažuje s jednotnou zemepisnou severnou šírkou 49° pre celé územie Slovenskej republiky v zmysle STN 734301. Zároveň sú definované v STN 734301 odporúčania, ktoré by mali viesť k zníženiu rizika nedostatočného presvetlenia.

Ponúkame vypracovanie svetlotechnických posúdení a svetelnotechnických štúdií

Denné osvetlenie

Denné osvetlenie priestorov budov na bývanie sa navrhuje a posudzuje podľa STN 73 0580-1, 2. Z pohľadu denného osvetlenia je hodnotiacim kritériom ekvivalentný uhol tienenia .Miera možného zatienenia existujúcich stavieb novostavbami alebo novovytvorenými časťami pôvodných stavieb je vymedzená ustanovením .

Ktorý predpisuje maximálne prípustné hodnoty ekvivalentného uhla zatienenia. :

Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov (nadstavby, prístavby a pod.) sa musí dbať na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich okolitých vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí a aby sa vytvorili podmienky pre dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavaných stavebných parcelách. Ekvivalentný uhol tienenia priestorov s vysokými nárokmi na denné osvetlenie (denné miestnosti predškolských zariadení, učebne škôl a pod.) sa odporúča 20°, nesmie však prekročiť 25°.

Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov ostatných existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí sa odporúča do 25°, nesmie však prekročiť 30°.

V svahovitom území so sklonom terénneho reliéfu väčším ako 5° možno proti smeru spádnice svahu zvýšiť ekvivalentný uhol tienenia najviac o 5°.

Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednoznačne vymedzia zóny obce so zvýšenou hustotou zástavby (najmä vo väčších mestách), nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí prekročiť :

36°v súvislej radovej uličnej zástavbe v centrálnych častiach väčších miest

42°v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch v historických centrách miest

V prípadoch nezastavaných stavebných parciel sa ekvivalentné uhly tienenia určujú v referenčných bodoch vo výške 2,0 m nad úrovňou terénu v miestach plánovaných hlavných priečelí budovy, prípadne v miestach hlavnej stavebnej čiary.

Na tieto účely sa do ekvivalentného uhla vonkajšieho tienenia nezapočítava tienenie kontrolných bodov vlastnými časťami objektu (loggiami, strešnými prevismi, zalomeniami vlastného objektu a pod.)

V prípadoch, keď existujúca zástavba prekračuje maximálny ekvivalentný uhol tienenia v príslušnej, pre tento účel vymedzenej zóne obce (napr. v súvislej uličnej zástavbe sa nachádzajú vedľa prieluky alebo nízkej budovy vysoké objekty), možno dostavať prieluku najviac na úroveň uhla tienenia, ktorého veľkosť sa rovná hodnote prístupného ekvivalentného uhla tienenia v danej zóne.

Definícia ekvivalentného uhla tienenia : uhol od horizontálnej roviny vynesený v normálovom smere spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru ( prípadne z kontrolného bodu v zvislej rovine) na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m nad terénom priliehajúcim k posudzovanému objektu, predstavuje tienenie nekonečne dlhej prekážky paralelnej s rovinou obvodovej konštrukcie, ktorá v podmienkach oblohy čl. 2.8 [1] spôsobí rovnaké zníženie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny, ako existujúce alebo navrhované tieniace prekážky.

 

Tags: , ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.